CSR

Vi som företagsmedborgare kan inte förhålla oss neutrala vad gäller sådant som påverkar vår planet, miljö och våra medmänniskor. Vi som företag måste tänka på hur vår verksamhet påverkar miljö och samhälle.

I kärnan av BNP Paribas-koncernens strategi finns en stark önskan om att bidra till att skapa en mer hållbar och mer rättvist fördelad framtid. Denna vår önskan ges uttryck i vår metodik för företagsengagemang, framför allt genom vår strävan att bidra till att nå FN:s 17 mål för en hållbar utveckling. Vi på BNP Paribas Leasing Solutions är av samma uppfattning och vill stödja detta genom att vidta konkreta åtgärder.

Vår policy har växt fram i anslutning till vår förändringsstrategi och principen om att föra en konstant dialog med alla våra intressenter och syftar till att vi ska kunna växa samtidigt som vi visar större respekt för miljön, agerar på ett allt mer etiskt sätt och i enlighet med gemensamma mål.

Samtliga medarbetare vid BNP Paribas Leasing Solutions symboliserar och bär detta ansvar som i slutänden har som mål att företaget når maximala framgångar och kan erbjuda sina tjänster till kunder, samarbetspartners och samhället som helhet.

För detta ändamål har vi formulerat tre viktiga åtgärdsområden som är relevanta för vår verksamhet och där vi hoppas kunna åstadkomma maximal effekt.

Limiting environmental impact

Understödja energiomställningen genom finansiering av specialutrustning: Vi utökar löpande det utrustningssortiment vi finansierar så att det omfattar även sådant som främjar omställningen till renare energislag.

Främja en cirkulär ekonomi: Vi utvecklar lösningar och tillhörande tjänster i syfte att hantera utrustningens livscykel på ett bättre sätt. På så vis hjälper vi också våra kunder att minska sitt avfall och bevara naturresurserna.

Spåra vår egen miljöpåverkan: Genom rapportering och omsorgsfullt utvalda nyckeltal håller vi noggrann uppsikt över hur vår verksamhet kan påverka miljön.

FRÄMJA MÅNGFALD OCH INTEGRATION

För vår del handlar mångfald och integrering inte bara om att ta ansvar, utan även om sådant som berör vad vi kan åstadkomma med gemensamma krafter. Vi och våra anställda är fast beslutna att både uppskatta och respektera våra olikheter samtidigt som vi bekämpar alla former av diskriminering och trakasserier.

  • Främja lika möjligheter för alla
  • Uppmuntra till ömsesidig respekt kollegor emellan
  • Bekämpa alla former av diskriminering och trakasserier
UNDERSTÖDJA VÅRA ANSTÄLLDAS HANDLIGAR SOM HAR POSITIV INVERKAN

Skapa medvetenhet och genomföra utbildningar i frågor som berör hållbar utveckling: Vi erbjuder utbildningar till alla våra medarbetare så att de får möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper gällande hållbarhet och mångfald.

Uppmuntra medarbetarna att delta i initiativ för välgörande ändamål: Vi erbjuder också våra medarbetare möjligheten att agera som volontärer hos lokalföreningar på arbetstid.

Utöver dessa utvalda prioriterade områden bidrar BNP Paribas Leasing Solutions också ekonomiskt till flera välgörenhetsorganisationer, upprätthåller god affärsetik och minimerar ESG-riskerna (avseende miljö, sociala frågor och styrning) under sin verksamhet.

Vårt bidrag till FN:s mål för en hållbar utveckling

Förenta Nationerna introducerade 2015 sina mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdomen senast år 2030 och samtidigt skydda vår planet.

BNP Paribas Leasing Solutions bidrar aktivt till dessa mål genom sin engagemangspolicy och internationella närvaro.